به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

مبارزه امیر مهدیزاده با حریفی از قزاقستان بازیهای آسیایی ۲۰۱۸

امیر مهدی زاده