به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

پویش در خانه می مانیم و ورزش می کنیم . شماره هشت

در خانه می مانیم و ورزش می کنیم

سید امیر محمد ولی زاده از استان خراسان شمالی شهرستان شیروان- مربی: استاد ابوالقاسم زیبایی نماینده سبک شوتوکان کاراته دو ایران در استان خراسان شمالی