به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

پویش در خانه می مانیم و ورزش می کنیم . شماره هفت

در خانه می مانیم و ورزش می کنیم

آرمیتا مسلمی از استان مازندران شهرستان محمود آباد- مربی: خانم رقیه ساداتی