به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

پویش در خانه می مانیم و ورزش می کنیم . شماره شش

در خانه می مانیم و ورزش می کنیم

فاطیما مسلمی از استان مازندران شهرستان محمود آباد- مربی: خانم رقیه ساداتی