به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

پویش در خانه می مانیم و ورزش می کنیم . شماره چهار-شوتوکان کاراته دو ایران

در خانه می مانیم و ورزش می کنیم

علی مددی از استان مرکزی- مربی: استاد مسعود بیک محمدی نماینده سبک شوتوکان کاراته دو ایران در استان مرکزی