به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

پویش در خانه می مانیم و ورزش می کنیم . شماره یک

در خانه می مانیم و ورزش می کنیم

احمد رضا گودرزی از استان مرکزی – مربی: استاد مسعود بیک محمدی نماینده سبک شوتوکان کاراته دو ایران در استان مرکزی