به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

انتصاب آقای حسین حیدری به عنوان مسئول بازرسی سبک هاهیئت کاراته استان مازندران

جناب آقای حسین حیدری

نماینده محترم سبک شوتوکان ایران

کسب عنوان مسئول بازرسی سبک ها هیئت کاراته استان مازندران را به شما و شاگردانتان تبریک میگوییم.

                 

                             سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران