به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

رضا میرحبیبی

افتتاح باشگاه مرکزی شوتوکان ایران در استان کرمان

درجه کمربند:

مشکی دان 8

مشکی دان 8

نام باشگاه:

باشگاه مرکزی شوتوکان ایران کرمان

محل باشگاه:

ساعت تمرین:

آدرس شبکه های اجتمایی:

شماره تماس: