به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

علی حقگویی

درجه کمربند:

مشکی دان 6

مشکی دان 6

نام باشگاه:

المپیک سولدوز

محل باشگاه:

استان آذربایجان غربی شهرستان نقده

ساعت تمرین:

روز های فرد ساعت 19:00 الی 20:30

آدرس شبکه های اجتمایی:

09104051398

شماره تماس:

بیوگرافی:

نماینده سبک شوتوکان کاراته دوایران