به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

درخواست نمایندگی استان

درخواست نمایندگی استان

مشخصات فردی

Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.
آدرس محل سکونت(Required)

سوابق ورزشی

Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 400 MB.

اطلاعات حوزه فعالیت

آدرس باشگاه
درصورت نیاز به توضیحات بیشتر، در این قسمت بنویسید.
درخواست نمایندگی(Required)

اینجانب ضمن تایید صحت اطلاعات وارد شده، از وظایف نمایندگی سبک آگاه بوده و بدینوسیله درخواست نمایندگی (استان) شوتوکان ایران را دارم. و با تایید این متن اراده خود را مبنی بر امضای الکترونیکی فرم درخواست نمایندگی و پیوست های آن (آیین نامه و شرح وظایف نمایندگان و…) اعلام میدارم.