به وبسایت رسمی شوتوکان کاراته دو ایران خوش آمدید.

درخواست نمایندگی باشگاه

درخواست نمایندگی(باشگاه)

مشخصات فردی

Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 400 MB.
آدرس محل سکونت(Required)

سوابق ورزشی

Max. file size: 20 MB.
Max. file size: 20 MB.

اطلاعات حوزه فعالیت

آدرس باشگاه
درخواست نمایندگی(Required)

اینجانب ضمن تایید صحت اطلاعات وارد شده، از وظایف نمایندگی سبک آگاه بوده و بدینوسیله درخواست نمایندگی(باشگاه) شوتوکان ایران را دارم.